O nas

Statut

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.KAROLA SZYMANOWSKIEGO”, w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustaw: „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz. U. Nr 20 z dnia 07 kwietnia 1989r. poz. 104 z późn.zm.) oraz „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 poz. 873 z późn.zm.) i posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Towarzystwem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zakopane.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych zajmujących się upowszechnianiem muzyki.
 4. Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe oraz koła.
 5. Towarzystwo może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego według zasad określonych w odrębnych przepisach a szczególności z uwzględnieniem zasad wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z prowadzoną przez Towarzystwo działalnością gospodarczą uzyskiwana nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona będzie na działalność pożytku publicznego

II CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. propagowanie wśród społeczeństwa obywatelskiego twórczości Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze,
 2. popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami,
 3. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie,
 4. podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. organizowanie koncertów, odczytów, audycji, wystaw i programów muzycznych oraz inspirowanie innych organizacji oraz instytucji muzycznych do działań o podobnym charakterze,
 2. organizowanie festiwali, konkursów kompozytorskich, konkursów wiedzy i konkursów wykonawczych im. Karola Szymanowskiego,
 3. wydawanie i rozpowszechnianie utworów muzycznych i wydawnictw oraz organizację nagrań fonograficznych,
 4. inspirowanie i popieranie badań oraz opracowań dotyczących życia i twórczości Karola Szymanowskiego,
 5. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany muzycznej,
 6. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami i instytucjami muzycznymi w kraju i za granicą,
 7. prowadzenie biblioteki i archiwum, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w tworzeniu zbiorów muzealnych dotyczących polskiej kultury muzycznej.

III CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, zasłużonych i honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia (obywatel RP) deklarująca gotowość brania udziału w pracach zmierzających do realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne (również obcokrajowcy) lub prawne zainteresowane w realizacji celów Towarzystwa i deklarujące pomoc materialną na rzecz Towarzystwa z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkami zasłużonymi lub honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla kultury muzycznej lub dla Towarzystwa.
 4. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 11

 1. Warunkiem nabycia praw członka zwyczajnego jest:
  • wypełnienie deklaracji, popartej przez dwóch członków zwyczajnych,
  • uiszczenie wpisowego,
  • uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa o wpisie na listę członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa członka wspierającego jest złożenie deklaracji oraz przekazywanie zadeklarowanych środków materialnych na rzecz Towarzystwa.
 3. Tytuł członka zasłużonego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa.
 4. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Towarzystwa, nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
 5. Członkowie zasłużeni i honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 6. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich płatności ustala Walny Zjazd Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni, zasłużeni i honorowi mają prawo do:
  • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  • udziału w zebraniach, zjazdach, konferencjach i innych działaniach organizowanych przez Towarzystwo,
  • korzystania z pomocy oraz możliwości jakie stwarza Towarzystwo w ramach określonych w Statucie,
  • wyrażania opinii i zgłaszania wniosków na Walny Zjazd Towarzystwa
 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zmianie statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego (tj. bez czynnego i biernego prawa wyborczego) z powodu braku aktywnej działalności w Towarzystwie (nieusprawiedliwiona nieobecność na Walnym Zjeździe i brak upoważnienia innego członka do głosowania w zastępstwie).

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
  • ­swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Towarzystwa,
  • ­czynnie współdziałać w realizacji celów i zadań Towarzystwa,
  • ­przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
  • ­terminowo opłacać składki członkowskie,
  • ­są zobowiązani do aktualizowania swoich danych (np. zmiana adresu)
  • ­niedopełnienie może skutkować pozbawieniem prawa głosu na następnym Walnym Zjeździe
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do  wywiązywania się z de-klarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§ 14

Członkostwo w Towarzystwie wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie,
 2. skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa:
  • ­na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  • ­z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat mimo dwukrotnego pisemnego upomnieniu. Uchwała może być uchylona przez Zarząd Główny po opłaceniu zaległych składek.
 3. wykluczenie za naruszenie przepisów Statutu lub na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych,
 4. śmierci członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu. Odwołanie powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zjeździe, które odbędzie się po podjęciu uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 16

Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji z członkostwa lub na podstawie uchwały Walnego Zjazdu podjętej na wniosek Zarządu.

IV WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walny Zjazd członków Towarzystwa,
  2. Zarząd ,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Walny Zjazd może podjąć uchwałę o tajnym głosowaniu.
 3. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków (quorum). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Członkowie władz Towarzystwa wykonują swe funkcje honorowo.

A. WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

§ 18

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd, który może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zjeździe Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa oraz osoby zaproszone.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu Członków są prawomocne przy obecności:
  • ­na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  • w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych,
  • w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
 4. wybór władz Towarzystwa: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach, wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,
 6. uchwalanie wysokości wpisowego i składek,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa,
 9. nadawanie odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń i nagród państwowych,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20

O miejscu i terminie Walnego Zjazdu Członków Zarząd powiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem.

§ 21

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków może się odbyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby ogółu członków.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

B. ZARZĄD

§ 22

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zjazdami Członków, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zjazdem Członków.

§ 23

 1. Zarząd Główny składa się z 5-9 członków.
 2. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Walny Zjazd na okres 3 lat.
 3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6 miesięcy - mandat wygasa.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 3, na jego miejsce wchodzi ten kandydat który otrzymał największą liczbę głosów.
 5. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu oraz dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważ-nionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu działających wspólnie.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. zwoływanie Walnych Zjazdów Członków,
 4. opracowywanie rocznych planów i programów działalności Towarzystwa w ramach wytyczonych kierunków działania przez Walny Zjazd Członków,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
  • ­Zarząd ma prawo przyjmować w imieniu i na rzecz Towarzystwa wszelkie opłaty, darowizny, legaty, zapisy itp. od członków Towarzystwa, osób innych i instytucji,
  • ­Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektórych członków,
 6. prowadzenie ewidencji członków (przyjmowanie i wykluczanie ) oraz załatwianie wszelkiej korespondencji,
 7. zatwierdzenie rocznego preliminarza wydatków i wpływów oraz sprawozdania Towarzystwa przedstawionego przez Prezydium Zarządu,
 8. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i kół terenowych oraz koordynowanie ich działalności,
 9. powoływanie w razie konieczności Biura Towarzystwa,
 10. zatrudnienie dyrektora biura, w razie powołania takowego przez Zarząd, głównego księgowego oraz innych pracowników w razie zaistnienia takiej konieczności,
 11. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Członków.

§ 25

Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Prezydium Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezydium Zarządu i zatwierdzony przez Zarząd.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walny Zjazd. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewod-niczącego i zastępcę.
 2. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6 miesięcy - mandat wygasa.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 3, na jego miejsce wchodzi ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w Towarzystwie ani:
  1. pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu finansowo-gospodarczej działalności Towarzystwa i pracy Zarządu Głównego,
 • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • składanie sprawozdań na Walnych Zjazdach Towarzystwa oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 28

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walny Zjazd. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

§ 29

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozpatrywanie sporów między członkami, o ile zainteresowani członkowie taki spór poddadzą jego rozstrzygnięciu,
 • nakładanie na członków w sprawie poddanej jego orzecznictwu kary w postaci upomnienia, nagany oraz zawieszenia w prawach członkowskich lub postawienia pod obrady Zarządu wniosku o wykluczenie członka,
 • Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

VI MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 30

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

Na fundusze składają się:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. odpisy 1%,
 3. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej.

Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na konto.

§ 32

Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca każdego roku.

§ 33

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 34

 1. Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. W Towarzystwie zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powino-wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przys-posobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Członków większością głosów obecnych na Walnym Zjeździe członków uprawnionych do głosowania Projekt zmian powinien być przedstawiony członkom w terminie 2 tygodni przed Zjazdem.
 2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie Uchwały Walnego Zjazdu Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposoby przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Zmiany Statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.